زمان، عامل اصلی در پدیده غیرفعال گردیدن کاتالیست‌های زیست‌محیطی اكسايش کامل مورد استفاده در صنعت چاپنشریه: سال پنجم - شماره دوم - تابستان 1390 - مقاله 6   صفحات :  119 تا 128کد مقاله:
JCST-12-10-2010-1245

مولفین:
خشایار بدیعی: مؤسسه پژوهشي علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست


چکیده مقاله:

در تحقيق حاضر پدیده مسموم گردیدن کاتالیست مورد استفاده در فرآیند اكسايش کامل مواد آلی فرار موجود در فضای داخلی کارگاه‌های چاپ، ناشی از تبخیر سریع جوهرهای چاپ حاوی ترکیبات آلی سلیس‌دار مورد بررسی قرار گرفت. كاتاليست Pt/-Al2O3 توانايي حذف نزديك به 100% آلاينده‌هاي آلي موجود در هواي كارگاهي، طي فرآيند اكسايش كامل كاتاليستي در يك رآكتور ستوني، در دماي بيش از K623 را دارد. اما وجود سمي مانند تركيبات آلي سيليس‌دار به‌سرعت اين كاتاليست را غيرفعال مي‌كنند. برای درک صحیح از فرآیند و به‌خصوص تعیین کمیت یا کمیت‌های اصلی در این فرآیند و بررسی امکان اجرای عملیات تغییرمقیاس، اطلاعات موجود در سه محدوده آزمایشگاهی، نیمه‌صنعتی و صنعتی بررسی و مقایسه گردیدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که کمیت اصلی و مقدم برسایر کمیت‌ها در این فرآیند، زمان یا در حقیقت طول مدت انجام فرآیند است.


Article's English abstract:

In the present research, poisoning phenomenon of catalyst that applies for total oxidation process of volatile organic compounds (VOCs) has been studied. The VOCs emitted to workshop environment of printing industries from rapid drying of printed papers. Solvent of printing inks contain silica organic compounds that poisoned the catalyst. Pt/-Al2O3 catalyst is able to remove around 100% of organic pollutants in workshop atmosphere by total oxidation process. The process is carried out at the temperature more than 623K in a plug flow reactor. But poison, such as silica organic compounds, deactivates the catalyst so fast. Available laboratorial, pilot and industrial information were investigated and compared to understand the deactivation process, its main parameter(s), and scale up ability of data. Results showed that duration of process was the main parameter and prior to others.


کلید واژگان:
اكسايش کامل کاتالیستی، ترکیبات آلی فرار، ترکیبات آلی سیلیس‌دار، غیرفعال گردیدن کاتالیستی، مسموم شدن، تغییر مقیاس.

English Keywords:
Catalytic total oxidation, Volatile organic compounds, Silica organo compounds, Catalytic deactivation, Poisoning, Scale up.

منابع:

English References:
1.Kh. Badii, N. Cruise, O. Augustsson, M. Sanati, Effect of carrier characters on poisoning of environmental total oxidation Pt/?-Al2O3 catalysts by organo silica compounds, in proceeding (CD) of the eighth iranian national chemical engineering congress, Mashhad, Iran, (2003), 8.#2.Kh. Badii, N. Cruise, O. Augustsson, M. Sanati, Investigation of decay process for Pt/Al2O3 catalysts caused by organo silica compounds (First report), Perstorp Formox Co. and V?xj? University, Sweden, 2002.#3.Kh. Badii, N. Cruise, O. Augustsson, M. Sanati, Investigation of decay process for Pt/Al2O3 catalysts caused by organo silica compounds (Final report), Perstorp Formox Co. and V?xj? University, Sweden, 2003.#4.G. L. Puma, B. Toepfer, A. Gora, Photocatalytic oxidation of multicomponent systems of herbicides: Scale-up of laboratory kinetics rate data to plant scale. Catal. Today. 124(2007), 124-132.#5.K. V. Dobrego, N. N. Gnezdilov, S. H. Lee, H. K. Choi, Methane partial oxidation reverse flow reactor scale up and optimization. Int. J. Hydrogen Energ. 33(2008), 5501-5509.#6.M. Rahmani, Kh. Badii, M. Faghihi, M. Sanati, N. Cruise, O. Augustsson, J. J. Spivey, Deactivation of oxidation catalysts for VOC abatement by Si and P compounds, by: J. J. Spivey, in catalysis, v.17, RSC, UK, 2004, 210-257.#7.O. Levenspiel, Modeling in chemical engineering. Chem. Eng. Sci. 57(2002), 4691-4696.#8.G. Donati, R. Paludetto, Scale up of chemical reactors. Catal. Today. 34(1997), 483-533.#9.R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, Transport phenomena, 2nd Ed., John Wiley & Sons Inc., New York, 2002, 76-105.#10.Sh. Dhodapkar, L. Bates, G. Klinzing, Don’t fall for common misconception, identify them, understand them and challenge them. Chem. Eng. Online (2006), 31-35.#11.R. Darby, Chemical engineering fluid mechanics, 2nd Ed., Revised and expanded, Marcel Dekker Inc., USA, 2001, 15-54.#12.F. Garcia-Ochoa, E. Gomez, Bioreactor scale-up and oxygen transfer rate in microbial processes: An overview. Biotech. Adv. 27(2009), 153-176.#13.P. R. Mort, Scale-up of binder agglomeration process. Powder Technol. 150(2005), 86-103.#14.J. N. Michaels, L. Farber, G. S. Wong, K. Hapgood, S. J. Heidel, J. Farabaugh, J.-H. Chou, G. I. Tardos, Steady states in granulation of pharmaceutical powder with application to scale-up. Powder Technol. 189(2009), 295-303.#15.A. Hassanpour, C. C. Kwan, B. H. Ng, N. Rahmanian, Y. L. Ding, S. J. Antony, X. D. Jia, M. Ghadiri, Effect of granulation scale-up on the strength of granules. Powder Technol. 189(2009), 304-312.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 90370
تعداد دریافت فایل مقاله : 738

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:90,371

کاربران حاضر:14