رنگرزی کالای پنبه/ پلی‌استر با مواد رنگزای راكتيو انتخابی/ دیسپرس تحت شرایط خنثینشریه: سال چهارم - شماره سوم - پاييز 1389 - مقاله 2   صفحات :  143 تا 149کد مقاله:
JCST-09-03-2010-1117

مولفین:
جواد مختاری: دانشگاه گیلان - گروه مهندسی نساجی
مهدی نوری: دانشگاه گيلان - مهندسي نساجي
محمدامين سارلي: دانشگاه گیلان - گروه مهندسی نساجی


چکیده مقاله:

استفاده از پارچه‌های بافته شده از مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی به منظور بهره‌مند شدن از خواص مطلوب هر یک از اجزاء، متداول می‌باشد. روش شناخته شده برای رنگرزی این نوع کالاها، استفاده از مواد رنگزای راكتيو/ دیسپرس و یا مخلوط آنهاست که برای رنگرزی جزء پنبه‌ای با رنگزای راكتيو از قلیا استفاده می‌شود. از آنجایی که افزودن قلیا سبب بروز مشکلاتی از جمله ایجاد نایکنواختی در رنگرزی شده و از طرفی زمان‌بر است، رنگرزی کالای پنبه/ پلی‌استری با مواد رنگزای راكتيو انتخابی و دیسپرس در شرایط خنثی بررسی شد. در این روش قبل از رنگرزی یک مرحله آماده‌سازی بر روی رنگزای راكتيو انتخابی انجام می‌گیرد که طی آن با استفاده از شرایط قلیايی ضعیف، گروه‌های سولفاتو اتیل سولفون رنگزای راكتيو به وینیل سولفون تبدیل می‌شوند. به این ترتیب کاری که قلیا در حین رنگرزی انجام می‌دهد، پیش از رنگرزی انجام می‌گیرد. نتایج اندازه‌گیری درصد رمق‌کشی و درصد تثبیت در رنگرزی پارچه پنبه/پلی‌استر با بهترین شرایط آماده‌سازی رنگزاهای راكتيو انتخابی و رنگزای دیسپرس نشان داد که برای مخلوط رنگزاهای C.I. Reactive Blue 21 و C.I. Disperse Red 167، %94E%= و %84 F% = است و برای مخلوط رنگزاهای C.I. Reactive Black 5 و C.I. Disperse Red 167، 89% E%= و 81% =F% می‌باشد.


Article's English abstract:

In order to have the better properties of each component, the use of fabrics prepared from natural and synthetic fibres blends are common. The well known method for the dyeing of this kind of fabrics is either the use of reactive-disperse dye or reactive/disperse dyes blend. For the dyeing of cotton component of the substrate with reactive dyes, the use of alkali is necessary. Since the addition of alkali during the dyeing process could cause unlevel dyeing and also it is time consuming, the dyeing of cotton fabric with selected reactive dyes under neutral condition was investigated. In this method, a mild alkali pretreatment of a selected reactive dye is done before dyeing stage in which the sulphato ethyl sulphone group of the dye is converted to the vinyl sulphone group. So, the role of alkali during dyeing process is performed before the dyeing process starts. The results obtained from the measurement of exhaustion and fixation percentages in dyeing of cotton/polyester substrate with selected reactive dye pretreated in optimised condition/disperse dye showed E%=94%, F%=84% for C.I. Reactive Blue 21 / C.I. Disperse Red 167 and E%=89%, F%=81% for C.I. Reactive Black 5 / C.I. Disperse Red 167.


کلید واژگان:
رنگزای راكتيو، رنگرزی، تثبیت، رمق‌کشی، شرایط خنثی.

English Keywords:
Reactive dye, Dyeing, Fixation, Exhaustion, Neutral condition.

منابع:

English References:
1.D. M. Nunn, The dyeing of synthetic-polymer and acetate fibres, The dyers company Pub., trust. 1979, 413-417.#2.J. Shore, Cellulosic dyeing, S.D.C., Bradford, England. 1995, 189-193.#3.I. D. Rattee, Reactive dyes for cellulose 1953–1983. J. Soc. Dyers Colour. 14(1984), 50-57.#4.I. D. Rattee, Reactive dyes in the coloration of cellulosic materials. J. Soc. dyers Colour. 85 (1969), 23-31.#5.C. Preston, The dyeing of cellulosic fibres, S.D.C, England. 1988, 142-150.#6.D. M. Lewis, L. T. T. Vo, Dyeing cotton with reactive dyes under neutral conditions. Color. Technol. 123(2007), 306-313.#7.R. McDonald, Colour physics for industry, S.D.C., Bradford, England. 1987, 23-30.#8.A. H. Renfrew, Reactive dyes for textile fabrics, S.D.C., West Yorkshire. 1999, 1-5.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 45008
تعداد دریافت فایل مقاله : 2538

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:45,009

کاربران حاضر:15